GTV BUS dla biznesu

Regulamin
GTV BUS Pro

 1. 1. Zakres obowiązywania
  2. Rezerwacja
  3. Ogólne warunki przewozu
  4. Przewóz osób
  5. Przewóz międzynarodowy
  6. Przewóz bagażu
  7. Przewóz zwierząt
  8. Skargi i reklamacje
  9. Monitoring wizyjny

  1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

  1) Regulamin Przewozu oraz rezerwacji w GTV BUS zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki:
  a) dokonania rezerwacji za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.intranet.gtvbus.pl zwanego dalej „Serwisem”,
  b) przewozu osób i rzeczy organizowanego i nadzorowanego przez GTV Office Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000696080, REGON 368313739, NIP 9910514597, zwaną w dalszej części Regulaminu „GTV BUS”.
  2) Wszelkie informacje dotyczące warunków korzystania z Serwisu zostały opisane w Polityce Prywatności.
  3) Regulamin przewozu przesyłek dostępny jest pod adresem https://gtvbus.pl/miedzynarodowy-przewoz-paczek/

  2. REZERWACJA

  1) GTV BUS zapewnia możliwość dokonania rezerwacji na przewóz osób i rzeczy:
  a) za pośrednictwem Serwisu
  b) za pośrednictwem systemu udostępnionego przez GTV BUS
  c) w przypadku przewozów w obrębie danego kraju poza Polską (przejazd wewnętrzny) poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta GTV BUS
  d) za pośrednictwem drogi mailowej; wysyłając tabelę zgłoszeniową bądź wypełniony formularz rezerwacyjny zawierający dane pasażera: imię, nazwisko, telefon kontaktowy; datę przejazdu; adres odbioru; adres docelowy; informację o sposobie rozliczenia
  2) GTV BUS zapewnia następujące formy płatności za bilety oraz opłat za przewóz osób i rzeczy:
  a) za pośrednictwem płatności internetowych, (link do dokonania płatności ważny jest 72 godziny od momentu dokonania rezerwacji; po upływie tego czasu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana)
  b) w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z GTV BUS, za pośrednictwem przelewu bankowego, ( po dokonaniu płatności przelewem bankowym, należy przesłać potwierdzenie wpłaty w pliku PDF na adres e-mail przelew@gtvbus.pl; potwierdzenie należy przesłać w ciągu 72 godzin od momentu dokonania rezerwacji, po upływie tego czasu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana)
  c) za pośrednictwem Paypo – systemu odroczonej płatności
  d) sposób rozliczenia może zostać ustalony indywidualnie z kontrahentem – w umowie współpracy
  3) W przypadku dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się otrzymanie przez kupującego/pasażera potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail wskazany podczas procedury zakupu lub przy rejestracji konta w Serwisie. Potwierdzenie rezerwacji następuje po zaksięgowaniu opłaty przez GTV BUS. Czas zaksięgowania płatności jest zależny od terminów obsługi organizacji płatniczej banku i może różnić się dla poszczególnych dostawców takich usług.
  4) W przypadku chęci skorzystania z Przejazdu Wewnętrznego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta GTV BUS w celu weryfikacji możliwości realizacji przewozu.
  a) Biuro Obsługi Klienta po pozytywnej weryfikacji możliwości realizacji przewozu informuje Partnera o cenie, miejscu i godzinie odjazdu oraz innych warunkach przewozu
  b) warunkiem realizacji przewozu jest dokonanie zapłaty za rezerwację z góry, na rachunek bankowy wskazany przez GTV BUS, wyjątek stanowią agencje deklarujące płatność za przejazd pracownika
  c) do rezerwacji na Przejazdy Wewnętrzne mają zastosowanie reguły dotyczące anulowania rezerwacji wskazane w punkcie 10 niniejszego działu
  5) Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy przewozu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację bez uwag.
  6) Potwierdzenie rezerwacji w formie elektronicznej jest przesyłane na adres e-mail.
  7) Potwierdzenie rezerwacji jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
  8) Rezerwacji dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca w pojeździe.
  9) Ceny przejazdów i opłaty za przewóz rzeczy określone są w aktualnym cenniku dostępnym w dedykowanej aplikacji, bądź udostępnionym mailowo na wskazane w umowie współpracy adresy mailowe.
  10) Pasażer zgłoszony przez agencję nie ma możliwości przeniesienia rezerwacji na inny termin, rezygnując z przejazdu który sam opłaca może ubiegać się o zwrot . Poniżej procedura
  a) powyżej (lub równo) 72 godziny, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy
  b) powyżej (lub równo) 24 godzin dokonujemy potrącenia 25% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy
  c) powyżej (lub równo) 24 godzin rezygnację terminu rezerwacji można zamienić na bilet OPEN
  d) poniżej 24 godzin dokonujemy potracenia 95% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy
  e) w przypadku niewykorzystania przez Pasażera rezerwacji (nie stawienia się Pasażera w miejscu odjazdu w terminie wskazanym w §4 ust.1) GTV BUS może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99% wartości ceny pierwotnej rezerwacji
  11) W celu uzyskania zwrotu za anulowany przejazd należy uzupełnić formularz zwrotu https://gtvbus.pl/reklamacja, bądź wysłać email na adres: reklamacje@gtvbus.pl najpóźniej do roku od zgłoszonej daty przejazdu.
  12)Warunki anulacji przejazdu przez Partnera oraz sposób naliczania faktury:
  a) jeżeli rezerwacja zostanie odwołana przez Partnera dzień przed planowaną podróżą, firma nie ponosi żadnych kosztów
  b) jeżeli rezerwacja zgłoszona przez Partnera zostanie odwołana w dniu wyjazdu do 3 godzin przed planowaną podróżą, firma nie ponosi żadnych kosztów w przeciwnym razie otrzymują fakturę 50%
  c) jeżeli kierowca podjedzie pod wskazany adres, a pasażer nie wsiądzie do busa lub jest pod wpływem alkoholu, firma poniesie koszt 50% wartości biletu
  d) anulacja rezerwacji zgłaszanej w trybie dziś na dziś, faktura 100%
  e) jeżeli pasażer zostanie wysadziny w trakcie podróży za złamanie ustaleń opisanych w regulaminie, faktura 100%
  f) firma GTV BUS zastrzega sobie prawo do odwołania kursu jeśli Partner posiada zaległości z tytułu nieopłaconych faktur
  g) GTV BUS wystawia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług, dla każdej transakcji
  h) faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące są wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (w tym duplikatów i faktur korygujących)

  3. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

  1) GTV BUS zastrzega sobie prawo do decyzji o wyborze pojazdu jakim będzie wykonywany przewóz.
  2) Przejazd może odbyć się busem lub autokarem.
  3) GTV BUS nie gwarantuje realizacji całej trasy przewozu jednym pojazdem. Możliwe są zmiany pojazdu w trakcie realizacji przewozu.
  4) Godziny planowanych przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie. Pasażer zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej zmianie wiadomością SMS, drogą e-mail bądź telefonicznie.
  5) GTV BUS zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy przejazdu.
  6) Przewoźnik ma prawo powierzenia wykonania części lub całości przewozu podwykonawcom. W przypadku ustanowienia podwykonawców, Przewoźnik odpowiada za działanie bądź zaniechanie podwykonawców jak za działanie bądź zaniechanie własne, wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji przewozu.
  7) Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej takich jak np.: zamknięcie granic, działanie żywiołów, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, ani wynikających z nich dalszych skutków.
  8) W przypadku wystąpienia opóźnienia przewozu o czas przekraczający 6 godzin pasażerowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 50% ceny biletu.

  4. PRZEWÓZ OSÓB

  1) Pasażer zobowiązuje się przybyć w miejsce, z którego odjeżdża pojazd, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
  2) Czas oczekiwania Kierowcy na Klienta pod wskazanym adresem zamieszkania to maksymalnie 10 minut od momentu przyjazdu pojazdu.
  3) Pasażer powinien zająć dowolne miejsce w pojeździe, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem.
  4) Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów niestosujących się do wyżej wymienionych postanowień. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, przystanków pośrednich i postojów na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego pojazdu. Brak obecności pasażera w chwili odjazdu traktowany jest jako rezygnacja z przejazdu.
  5) Obsługa pojazdu i kierowcy GTV BUS mogą wydawać wskazówki, uwagi oraz polecenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe wykonywanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień Regulaminu.
  6) Pasażerowie zobowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom osób, o których mowa w ustępie 5.
  7) Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, stacjach lub punktach wyznaczonych do tego przez kierowcę, po wcześniejszym upewnieniu się co do bezpieczeństwa zatrzymania pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym.
  8) Pasażerowie są zobowiązani do zapinania pasów bezpieczeństwa.
  9) Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.
  10) Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
  a) podczas ruchu pojazdu
  b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu
  c) po sygnale kierowcy przewoźnika oznaczającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.
  11) Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku, stacji lub miejscu do tego przeznaczonym na trasie:
  a) gdy jest to wyznaczony przystanek lub stacja dla wysiadających
  b) gdy GTV BUS zakończył obsługę przewozu danej trasy
  c) gdy zachodzi uzasadniona konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, na wyraźne polecenie obsługi pojazdu lub kierowcy
  12) W przypadku postoju na stacjach paliw, każdorazowo pasażer zobowiązany jest dostosować się czasowo do ustalonej przerwy przez kierowcę lub poinformować kierowcę o swoim oddaleniu się od pojazdu oraz powrócić do pojazdu w czasie określonym przez kierowcę. W przypadku zakończenia ustalonej przez kierowcę przerwy i nieprzybycia danego pasażera do pojazdu, Kierowca podejmuje próbę kontaktu z pasażerem i jeśli próba okaże się nieskuteczna, kierowca ma prawo odjechać z miejsca postoju w dalszą trasę.
  13) Pasażer zobowiązany jest spełniać wszelkie wymagania dotyczące podróży, tj. ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy, w tym: dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy.
  14) Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak tych dokumentów – GTV BUS nie jest zobowiązane do ich kontroli przed rozpoczęciem podróży. GTV BUS zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i/lub wizy wymaganych do przekroczenia granic.
  15) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone GTV BUS (w szczególności za zniszczenie wyposażenia pojazdu) i/lub innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
  16) Pasażer, który zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz GTV BUS kwoty stanowiącej równowartość kosztów koniecznych do całkowitego naprawienia szkody. Gdy następstwem działań lub zaniechań pasażera jest wyłączenie pojazdu z eksploatacji, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz GTV BUS kary umownej w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  GTV BUS może obciążyć Partnera za koszty związane z czyszczeniem busa zanieczyszczonego przez pasażera
  17) W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenie tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Na pokład naszego pojazdu nie będą zabierane osoby, których zachowanie wskazuje na wcześniejsze spożycie alkoholu.
  18) Kierowca nie ma obowiązku przeprowadzenia badania alkomatem Pasażera, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu. Kierowca nie ma również obowiązku wezwania policji lub dowiezienia Klienta na najbliższy posterunek policji w celu odbycia badania alkomatem.
  19) W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19 Przewoźnik-Kierowca wymaga od Pasażerów, zachowania wszelkich środków ostrożności i wprowadza wymóg, aby każdy Klient odbywał całą podróż w maseczce ochronnej na twarzy.
  20) Przewoźnik-Kierowca będzie przestrzegać wymaganych obostrzeń Covid-19, stosując najwyższe standardy i zasady bezpieczeństwa w postaci mierzenia temperatury ciała oraz dezynfekcji dłoni wszystkim Pasażerom.
  21) Kierowca ma prawo odmówić podróży Pasażerowi, który posiada objawy typu kaszel, katar lub podwyższona temperatura ciała.
  22) Pasażer, którego jakiekolwiek zachowanie, w tym przestrzeganie obostrzeń nakładanych w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19, stan nietrzeźwości, odurzenia lub brak higieny osobistej zakłóca komfort, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi pozostałych pasażerów zostanie niezwłocznie usunięty z pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym – bez prawa ubiegania się o zwrot kosztów za dany przejazd.
  23) Pasażerowi usuniętemu z pojazdu z powodu niestosowania się do zasad Regulaminu przysługuje zwrot środków w wysokości 5% wartości opłaty. Dotyczy klientów, którzy sami opłacają przejazd. Pozostała kwota zostaje potrącona na rzecz odstępnego.
  24) Decyzję o usunięciu pasażera z pojazdu podejmuje kierowca.
  25) Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte wspomnianym ubezpieczeniem.

  5. PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY

  1) W przypadku przejazdów obejmujących przekraczanie granicy pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów dotyczących dokumentów i dowodów tożsamości wymaganych podczas przekraczania granicy, a także przepisów dotyczących wiz, dewiz, cła. GTV BUS nie odpowiada za konsekwencje niestosowania się przez pasażera do tych przepisów, również, jeśli te przepisy zostaną zmienione po rezerwacji.
  2) W przypadku przejazdów obejmujących przekroczenie granicy każdy pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów podróży oraz przestrzegania przepisów kraju, do którego chce przyjechać lub przez który chce przejechać. (Ogólna zasada: dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, paszport dla obywateli innych krajów).
  3) Każdy pasażer, który podróżuje za granicę lub przyjeżdża z zagranicy, musi posiadać obsługi ważny dowód tożsamości lub dokument potwierdzający jego tożsamość. Kierowca nie jest osobą upoważnioną do weryfikacji dowodów
  4) Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych w odniesieniu do ich ilości oraz rodzaju.

  6. PRZEWÓZ BAGAŻU

  1) Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym lub miejscu przeznaczonym do przewozu powinna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób wskazany powyżej obciąża pasażera. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.
  2) Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz 2 sztuk bagażu podstawowego, w której każda ze sztuk bagażu nie przekracza 20kg.
  3) Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem pasażera. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
  4) Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych oraz dodatkowych nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość).
  5) Bagaż podstawowy, przekraczający wskazane limity, a także bagaż dodatkowy może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym lub miejscu do tego wyznaczonym oraz za dodatkową opłatą. Przyjmuje się, że odpłatna dodatkowa torba (nadbagaż) posiada maksymalną wagę do 20 kg. W celu wykupienia dodatkowego bagażu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i uiścić opłatę odgórnie w wysokości 17 Euro lub 75 zł.
  6) GTV BUS ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.
  7) Odpowiedzialność GTV BUS za bagaż przewożony w lukach bagażowych lub w miejscu przeznaczonym do przewozu jest ograniczona do kwoty zadeklarowanej przez pasażera wartości bagażu dokonanej bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży. W razie braku takiej deklaracji przyjmuje się, że wartość bagażu wynosiła do 150 zł.
  8) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką pasażera, chyba że szkoda powstała z jego winy.
  9) Zapomniane lub z innych powodów pozostawione przedmioty w pojeździe przewoźnika nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika. Jeśli tak owe przedmioty zostają odnalezione przez obsługę pojazdu będą przechowywane przez GTV BUS przez okres 7 dni od dnia dostarczenia ich do głównej siedziby firmy. W przypadku, gdy zawartością takiego bagażu jest żywność łatwo psująca się bądź towary wymagające temperatury kontrolowanej, bagaż utylizowany jest bezzwłocznie po dostarczeniu do biura.
  10) Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w pojazdach, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewóz w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów w tym laptopów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.
  11) Wszelkie przedmioty wymienione w punkcie 10 muszą być przewożone w bagażu podręcznym pod wyłącznym nadzorem i odpowiedzialnością pasażera i na jego ryzyko.
  12) W celu zgłoszenia zaginionego bagażu należy uzupełnić formularz dostępny na stronie https://gtvbus.pl/zaginiony-bagaz/ najpóźniej do 7 dni od zakończenia podróży. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Sprawy rozpatrywane są w terminie do 30 dni.
  13) Koszt dostarczenia odnalezionego bagażu (usługi kurierskiej) pokrywa osoba, do której wysyłany jest bagaż.

  7. PRZEWÓZ ZWIERZĄT

  1) Podróżny może przewieźć pod swoją opieką za opłatą w wysokości 100% ceny rezerwacji, zwierzę futerkowe takie jak kot, pies o wadze do 15kg, świnkę morską, chomika, królika miniaturkę jeżeli nie jest one uciążliwe dla pozostałych pasażerów.
  2) Przewożone zwierzę powinno być umieszczone w odpowiednim transporterze, przeznaczonym do podróży zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody pasażerom lub mieniu GTV BUS i znajdować się przy na siedzeniu przy właścicielu.
  3) Rozmiar transportera musi być dostosowany do wielkości zwierzęcia, nie może jednak przekraczać rozmiarów: wysokość 24 cm, głębokość 28 cm, szerokość 46 cm.
  4) Podczas przewozu zwierzęta powinny pozostawać w pojemnikach, w których zostały umieszczone.
  5) Podczas przewozu osoba przewożąca zwierzę musi posiadać następujące dokumenty, które zobowiązana jest okazać na żądanie kierowcy:
  a) w przypadku przekroczenia granicy – ważny dokument umożliwiający przekroczenie granicy przez zwierzę
  b) posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie
  c) posiadać aktualne i ważne badania weterynaryjne zwierzęcia
  6) Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może przewieźć pod swoją opieką psa asystującego. Osoba ta musi posiadać podczas przewozu następujące dokumenty, które zobowiązana jest okazać na żądanie kierowcy:
  a) certyfikat potwierdzający status psa asystującego
  b) aktualne świadectwo szczepienia psa asystującego
  c) posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie
  7) Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, ze względów bezpieczeństwa i komfortu pozostałych pasażerów powinien mieć założony kaganiec i powinien być prowadzony na smyczy.
  8) Przewoźnik może odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli uzna, że stanowi ono zagrożenie dla pozostałych pasażerów.

  8. SKARGI I REKLAMACJE

  1) Pasażer może składać skargi, reklamacje i wnioski w formie pisemnej na adres GTV Office Sp. z o.o.
  ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek listem poleconym, drogą elektroniczną na wskazany adres: reklamacje@gtvbus.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (np. zrealizowania przewozu). Reklamacje dotyczące uszkodzeń bagaży będą rozpatrywane pod warunkiem, że zgłoszenie zostanie przesłane do 7 dni od momentu zakończenia realizacji przejazdu .
  2) Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię, nazwisko oraz adres pasażera
  b) uzasadnienie reklamacji
  c) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  d) numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności
  e) podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
  3) Do reklamacji należy dołączyć potwierdzenie rezerwacji lub jego kopię (skan).
  4) Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzonego lub zagubionego bagażu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia uszkodzonego lub zagubionego bagażu przez obsługę pojazdu na bilecie pasażera lub w odrębnym dokumencie oraz załączenie deklaracji wartości bagażu, jeżeli taka została złożona.
  5) W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów wskazanych w ust 2-4 powyżej, Przewoźnik wezwie składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
  6) Biuro Obsługi Klienta Przewoźnika rozpatrzy skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, następnie skarżący zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu zgodnie z trybem jej wniesienia.
  7) Pozytywnie rozpatrzone reklamacje dotyczące zwrotów kosztów będą realizowane przez dział księgowości w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta decyzji.
  8) Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

  9. REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

  stosowanego w pojazdach GTV.
  § 1
  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w pojazdach GTV, w tym miejsca instalacji kamer systemu w pojazdach, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
  2. Administratorem systemu monitoringu oraz administratorem danych osobowych jest GTV Office Sp. z o.o., ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek, posiadającą NIP: 9910514597, REGON:368313739, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000696080.
  3. Przetwarzanie danych podlega przepisom RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz przepisom krajowym dotyczącym ochrony danych osobowych.

  § 2
  1. Celem monitoringu jest (mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe):
  a) ograniczanie dostępu osób nieuprawnionych, niepożądanych,
  b) zabezpieczenie mienia, w tym zapobiegania kradzieżom i dewastacjom,
  c) zwiększenie bezpieczeństwa,
  d) ograniczenie czynów chuligańskich oraz innych zachowań, niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób korzystających z komunikacji;
  e) ograniczenie dewastacji oraz kradzieży w pojazdach Spółki, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa;
  f) wyjaśnianie sytuacji konfliktowych, skarg, reklamacji, zdarzeń drogowych, wypadków i uszkodzeń ciała;
  g) wspomaganie ustalania sprawców szkód lub kradzieży;
  h) ograniczenie zachowań i zdarzeń nagannych, mogących wpływać negatywnie na działalność oraz wizerunek firmy.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  § 3
  1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
  2. Rejestracji i zapisywaniu nanośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Nie jest rejestrowany dźwięk (fonia).
  3. Obszar objęty zasięgiem kamer monitoringu został oznakowany w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych.

  § 4
  System monitoringu wizyjnego składa się z kamer/y (stanowiącej/ych również rejestrator) rozmieszczonych/ej na przedniej szybie skierowanych/ej do przodu na kierowcę i część pasażerów oraz wsiadających i wysiadających, rejestrujących/ej obraz w kolorze i rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób oraz odpowiedniego oprogramowania.

  § 5
  Odpowiedzialnym za obsługę oraz prawidłowe funkcjonowanie systemu monitoringu jest administrator danych.

  § 6
  1. Zapis obrazu może być udostępniony za zgodą administratora:
  a) pracownikom administratora w ramach czynności wykonywanych w trakcie prowadzenia postępowanie wewnętrznego mającego na celu wyjaśnienie okoliczności, np. zdarzeń związanych z zachowaniem nagannym, wybrykami chuligańskimi sytuacji konfliktowych lub związanych z ustalaniem sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w siedzibie spółki,
  b) właściwym organom (m.in. Policji, Prokuraturze, Sądom) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.
  2. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym i przekazywane za pokwitowaniem.
  3. Okres przechowywania nagrań wynosi do 90 dni. Po tym okresie nagrania są kasowane automatycznie poprzez nadpisanie kolejnych nagrań.
  4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.

  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.