GTV BUS dla biznesu

Polityka prywatności

§1

Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: gtvbus.pl, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Współadministratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119,
  str. 1), zwanym dalej RODO, są:
  1. GTV Office Sp. z o.o., ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek, NIP: 9910514597, KRS 0000696080, info@gtvbus.pl
  2. International Transport Company Sp. z o.o. ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek, NIP: 9910546249,  KRS: 0000992407, info@gtvbus.pl
  3. Green Bus Logistics Sp. z o.o. ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek, NIP: 9910546255 KRS: 0000992870, info@gtvbus.pl

                                                               zwani dalej Współadministratorami i będący jednocześnie Usługodawcami Serwisu.

 1. Dane kontaktowe Współadministratorów: kontakt możliwy jest pod adresem: ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek lub mailowo info@gtvbus.pl.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych Barbarę Sośnicką, kontakt możliwy jest pod adresem: ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek lub mailowo: iod@gtvbus.pl.
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Współadministratorzy współadministrują danymi osobowymi zgodnie z zawartą umową o współadministrowanie, której istotne postanowienia zawarte są w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Współadministratorzy dokładają wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Współadministratorów dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Współadministratorzy oświadczają, że zbierane przez nich dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Współadministratorów, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z Serwisem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rezerwacja przejazdu, kontakt
  z Usługodawcami i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu).
 8. Wszystkie zbierane przez Współadministratorów dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Współadministratorzy Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiadają wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Współadministratorzy w ramach usług Serwisu umożliwiają funkcję aplikowania na oferty pracy umieszczone na stronie internetowej Serwisu. Aplikacja jest możliwa poprzez przekierowanie na stronę Serwisu ES-Candidate, którego administratorem jest ES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 7/18, 00-019 Warszawa KRS 0000575902. Wszelkie zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Serwisu, tj. https://es-candidate.com/pl/terms/.

§2

Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Współadministratorzy pozyskują informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Współadministratorzy w ramach Serwisu mogą gromadzić dane osobowe Użytkowników i potencjalnych Użytkowników kontaktujących się z Współadministratorami w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO — zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i są uprawnieni do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
  1. marketingu bezpośredniego własnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym rezerwacji przejazdu, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, tj. wystawienia Faktury VAT oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika we właściwościach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  5. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
  6. przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  7. monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. wysyłki Newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),
  9. egzekwowania przestrzegania Regulaminu Serwisu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  10. dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Współadministratorzy są uprawnieni do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Współadministratorzy zastrzegają sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu.
 9. Współadministratorzy są uprawnieni do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu.
 10. Współadministratorzy zbierają, przetwarzają i przechowują następujące dane Użytkowników:
 11. adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
 12. imię i nazwisko,
 13. numer telefonu,
 14. adres przejazdu oraz adres podany do faktury VAT, tj. kraj, ulicę, kod pocztowy oraz miejscowość,
 15. inne dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach kontaktu z Usługodawcą,
 16. Usługodawcy oświadczają, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie Usług oferowanych przez Serwis. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu internetowego oraz w Regulaminie Serwisu internetowego.
 17. Współadministratorzy mogą udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty, lub udziału w badaniach naukowych.
 18. Współadministratorzy informują Użytkowników, że powierzają przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 19. DigitalOcean, LLC 101 6th Ave, New York, NY 10013, United States – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany Serwis,
 20. Freshmail – w celu korzystania z systemu służącego do wysyłki Newslettera,
 21. PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, REGON: 30052344400000 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych oraz za pomocą karty płatniczej za zamówioną Usługę,
 22. Stripe, Inc. 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zarezerwowaną Usługę poprzez Apple Pay, Google Pay, Microsoft Wallet,
 23. Współadministratorzy informują, że stosują technologię śledzącą działania podejmowane przez użytkownika w ramach Serwisu:
 24. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu; informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245,
 25. piksel konwersji Facebooka – w celu monitorowania zdarzeń na stronie internetowej Serwisu oraz zarządzania reklamami na Facebook; informacje związane z wykorzystaniem przez Facebooka danych zbieranych poprzez piksel znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
 26. kod śledzący Hotjar – w celu analizy zachowań oraz sposobu korzystania ze strony Serwisu przez Użytkowników; informacje związane z Hotjar znajdują się na stronie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

Informacje zbierane w ramach kodu śledzącego Google Analytics, piksela Facebooka oraz kodu śledzącego Hotjar są anonimowe – nie pozwalają Współadministratorom na identyfikację danej osoby.

§3

Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Współadministratorzy zbierają w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
 2. Współadministratorzy wykorzystują pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Współadministratorzy w ramach Serwisu stosują następujące rodzaje plików cookies:
 4. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, umożliwiają korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu,
 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 6. „wydajnościowe” /„analityczne” pliki cookies — wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
 7. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika,
 8. „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 9. Współadministratorzy wykorzystują cookies zewnętrzne w następujących celach:
 10. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 11. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),
 12. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Hotjar (administratorem cookies jest Hotjar Ltd z siedzibą w Malcie).
 13. Google LLC oraz Facebook Inc są podmiotami z państwa trzeciego — Stanów Zjednoczonych i korzystają z odpowiednich mechanizmów zgodności takich jak standardowe klauzule umowne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez RODO.
 14. Współadministratorzy zapewniają możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, tj. subskrypcji profilu społecznościowego. Ponadto, Współadministratorzy umożliwiają kontakt za pomocą czatu wyświetlającego się na stronie internetowej Serwisu. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów internetowych takich jak Facebook, Instagram, Skype, YouTube, Messenger, Google Play czy Apple Store.
 15. Współadministratorzy zapewniają możliwość korzystania z funkcji aplikowania na wybrane przez Użytkownika oferty pracy. Korzystanie z tej funkcji może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies administratora serwisu internetowego ES-Candidate, czyli ES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 16. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego Użytkownikom.
 17. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 18. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu.
 19. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
 20. Współadministratorzy mogą umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 21. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: youronlinechoices.com.

§4

Prawa i obowiązki Współadministratorów i Użytkowników

 1. Współadministratorzy mają prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej, bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Współadministratorzy nie powierzają przetwarzania danych i nie udostępniają zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
 3. Współadministratorzy mogą korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Współadministratorów, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony.
 4. Współadministratorzy zachowują prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 5. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Współadministratorów. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 6. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Współadministratorów oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 7. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 8. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę Newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem linka pojawiającego się w każdym Newsletterze. Usunięcie adresu mailowego subskrybenta odbywa się automatycznie poprzez kliknięcia w link. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Współadministratorzy usuwają dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera, a także zażądać przeniesienia danych.
 9. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres wskazany przez Współadministratorów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Współadministratorów może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwis.
 11. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Współadministratorów oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newslettera czy informacji handlowych).

§5

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Współadministratorzy będą zobowiązani lub uprawnieni do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Współadministratorów adres poczty elektronicznej.